32.8 C
София
вторник, юли 16, 2024

Охранително дружество получи 18 сгради в София

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Правителството обяви имоти – публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги прехвърли на община Бургас. Имотите представляват терени в Промишлена зона „Север“ на гр. Бургас и са в уличната регулация, съгласно предвижданията на влязло в сила изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация. С реализиране на предвижданията, заложени в изменението, ще се осигури безопасно транспортно обслужване на имотите в засегнатия район и провеждане на трасетата на техническата инфраструктура. Общината разполага с необходимия финансов ресурс за управлението и поддържането на предоставените имоти.

Министерският съвет прие също решение за увеличаване на капитала на „МОБА“ ЕООД, гр. София, със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Министерство на отбраната, находящ се в област София – град, общ. Столична, гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци. В имота има построени осемнадесет броя сгради. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната, на стойност равна на стойността на имотите.

С друго правителствено решение се разрешава на „МОБА“ ЕООД, гр. София да учреди право на строеж върху поземлен имот с площ 11 512 кв. м., собственост на дружеството. Имотът се намира в гр. София, Столична община, район Младост, ж.к. Младост 3.

Министерският съвет прие и решение за даване на съгласие за апортиране на недвижим имот в капитала на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София. В блок „Клинични лаборатории“ са разположени и функционират следните диагностични звена – централна клинична лаборатория, лабораториите по микробиология, лекарствен и терапевтичен мониторинг, както и клинична фармакология. С апортирането на имота ще бъдат развити нови дейности в диагностичните и лечебни процедури на УМБАЛ „Александровска“.

Проверка по рама
Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ