-1.3 C
София
понеделник, декември 4, 2023

На 1-ви април се напълни с терористи в моловете на София/ВИДЕО/

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Наш репортер посети столичен МОЛ в София, където установи, че много от хората продължават да нарушават Конституцията и законите на България. Видео:

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО

Чл. 1. Този закон урежда ограничаването на носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
(2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.
Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага:
1. ако носенето на облеклото се налага:
а) по здравословни причини;
б) от характера на упражняваната професия;
в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;
2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;
3. когато със закон е установено друго.
Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.
(2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите.
(3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето.

Глава втора.
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 5. Контролът по спазването на закона се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се наказва със:
1. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение;
2. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение.
(2) Ако нарушителите са длъжностни лица, наказанието е:
1. глоба в размер на 500 лв. – за първо нарушение;
2. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко следващо нарушение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на подбудителите и допустителите.
Чл. 7. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 8. Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 9. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
––––––––-
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 септември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ