5.7 C
София
неделя, декември 10, 2023

На колко дни годишно имам право за гледане на болно дете?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Моля да ми разясните каква е процедурата след изчерпване на лимита от календарни дни, полагащи ми се за гледане на дете при боледуване? Вземете под внимание и факта, че съм майка на две деца.
Тинка Борисова, гр. Казанлък

Наредбата за медицинската експертиза определя условията и реда при издаване на болнични листове, които са различни за гледане на болен член от семейството в дома и за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ.
По отношение на издаването на болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома (в конкретния случай – за гледане на болно дете), Наредбата за медицинската експертиза определя следното в Раздел VI.

Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството:
Чл.38. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава:

Проверка по рама

1. от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина – еднолично до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания;
от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след решение на ТЕЛК.

(2) Болничните листове по ал.1 се издават от лечебните заведения, в които се осъществяват лечението и наблюдението на болния.

(3) В болничния лист за гледане на болен член се вписват имената на болния, единният граждански номер, родствената връзка и диагнозата.
(4) (Изм. – ДВ, бр.84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството лекуващият лекар или ЛКК вписва в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК на болния, името на човека, на когото се издава болничният лист за гледането му, местоработата, постоянния адрес, родствената връзка с болния, размера на отпуска и номера на болничния лист. В АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се отразяват прегледът, изследванията, назначеното лечение и диагнозата. Екземпляр от АЛ/медицинския протокол на ЛКК на болния се предоставя на пациента, на когото е издаден болничният лист.

По отношение реда на издаването на болнични листове, следва да се обърнете към компетентната институция – Регионалната здравна инспекция (РЗИ) към Министерството на здравеопазването.

Магазин за АкумулаториФилми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ