13.8 C
София
вторник, май 21, 2024

Не бягайте от ЧСИ – безплатна консултация с адвокати

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Няма налично описание на снимката.

Автор: адв. Станислав Калчев 

Катя Новоселска /юрист/

Безплатна консултация на тел. 0888 26 06 63 /Просто кажете “Рони ме изпраща”/

ПЪРВА ЧАСТ

Темата за дейността на частните съдебни изпълнители е изключително популярна през последните години и обикновено буди емоции в широк диапазон. За нас, като граждани, е важно да знаем какви са правомощията и функциите на ЧСИ-тата и как точно могат те да въздействат върху нашата правна сфера.
Приложимата законодателна уредба се съдържа в Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК), но съществено значение има и съдебната практика, включително тълкувателни решения на Върховния касационен съд (ВКС), които решения са задължителни за всички граждански съдилища.
С настоящата статия целим да изложим накратко и на достъпен език какви правни действия могат да предприемат съдебните изпълнители срещу длъжниците в процеса по принудително събиране на задълженията им.
На първо място следва да отбележим, че частните съдебни изпълнители не са произволно назначени „бирници“, които безконтролно събират пари от гражданите. Точно обратното – те са овластени от държавата лица, с юридическо образование, на които е възложено по законов ред да осъществят процеса по удовлетворяване на вземанията на кредиторите (наричани в изпълнителния процес взискатели), в случаите когато това не може да стане по доброволен път.

Проверка по рама

 

Например: Вие имате вземане от лицето Х в размер на 6000 лв. Наели сте адвокат (защото винаги, когато имате правни проблеми трябва да търсите адекватна защита на интересите си) и сте осъдили лицето Х да ви заплати сумата от 6000 лв. Въпреки съдебното решение, което имате обаче, вашият длъжник не ви заплаща присъдената сума. Ако вие посегнете на имуществото на лицето, за да удовлетворите вземането си, рискувате да въвлечете себе си в престъпление и самите вие да бъдете дадени на съд. Ето защо е необходима фигурата на съдебния изпълнител, който чрез предоставените му правомощия да събере вместо вас, по законов ред дължимите ви суми.

 

Как става това? Въз основа на издаден от съда изпълнителен лист (процедура, която няма да засягаме в тази статия) се образува изпълнително дело при частен съдебен изпълнител. Без наличието на валидно издаден изпълнителен лист няма как да се образува дело. В ГПК подробно са описани способите за принудително изпълнение и ЧСИ не може да излиза извън рамките на предоставените му правомощия. Съответно, ако предположим, че вие сте лицето Х и дължите сума пари на лицето У, то ето какви действия могат да бъдат предприети срещу вас:
Запор на трудово възнаграждение или пенсия – съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до вашия работодател, с което го уведомява за размера на сумата, която дължите, основанието на което я дължите и лицето, на което я дължите (взискател по делото). От този момент работодателят или НОИ е длъжен да превежда на посочената от ЧСИ банкова сметка всички суми, надвишаващи законово определения минимум. Какво означава „законово определен минимум“ – законодателят се е погрижил да гарантира на длъжниците доход, в размер на минималната работна заплата, върху който да не могат да се налагат принудителни действия, с цел да осигури издръжката на длъжника и неговото семейство. Нито от законова, нито от морална гледна точка е редно гражданите да бъдат оставени без никакъв финансов ресурс. В ГПК подробно е регламентирано кой доход е несеквестируем (не подлежи на принудително изпълнение) и начина на определяне на удръжките от трудово възнаграждение или пенсия. Тези ограничения обаче не важат, когато сте осъдени да заплатите издръжка. Също така, когато вие получавате издръжка, ЧСИ не може да събира тези суми за погасяване на дълга ви.
Запор върху банкови сметки – съдебния изпълнител изпраща запорно съобщение до Банката и от този момент вие не можете да се разпореждате със сумите по банковата си сметка. В случай че в нея има сума, достатъчна да покрие цялото или част от задължението ви, Банката е длъжна в тридневен срок да я преведе на ЧСИ. В случай, че в нея няма парични постъпления, тя остава „блокирана“ и всяка постъпила по нея сума следва да се преведе за погасяване на задължението ви, стига да не попада под обхвата на несеквестируемост по ГПК (трудови възнаграждения и пенсии под МРЗ). Тук е редно да отбележим, че според Тълкувателно Решение № 2 от 2013 г. на ВКС, ако получавате несеквестируем доход по банков път (например заплата под МРЗ ), но не я изтеглите от банковата си сметка до превода на следващата сума, то тези пари се считат за спестявания и тяхната несеквестируемост отпада, като ЧСИ има да я ползва за погасяване на вашия дълг.
Запор на движими вещи или вземане от трето лице – това означава, че ЧСИ може да запорира вашите автомобили или други движими вещи, както и вземанията, които самите вие имате (например за наем), като това се прави с опис на вещта (ще бъде разгледан по-долу) или ако в запорното съобщение е точно описана движимата вещ или вземането. От този момент вие нямата право да извършвате разпоредителни сделки с движимостите си (да ги продавате например), а вземанията ви от третите лица пък следва да се преведат по сметка на ЧСИ за погасяване на задължението. В случай, че все пак се разпоредите със запорираната движима вещ, тази сделка е недействителна спрямо вашия кредитор.

 

Опис и продажба на движими вещи – съдебният изпълнител може да опише и продаде посочените от кредитора движими вещи, които се напират във ваше владение и с получената сума да погаси задължението ви. Описът трябва да съдържа: посочване на изпълнителния лист; мястото, където се извършва; подробно описание на вещта; цената, по която вещта да се продаде в магазин; евентуалните възражения на страните и заявените от трети лица права върху описаната вещ. В описа трябва да се отбележи оставени ли са на длъжника вещите, върху които не се допуска принудително изпълнение, както и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа. В описа се посочват също мястото и времето за проданта на вещта, ако кредиторът поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта независимо дали е присъствал на описа.
Съдебният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде в магазин. Началната цена, от която да започне наддаването при явния търг с устно наддаване или публичната продан, е 85 на сто от стойността на вещта. По искане на страната се назначава вещо лице за определяне на стойността на вещта. Проданта на движима вещ се извършва чрез магазин или борса, чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот
Изпълнение срещу недвижими вещи – в правомощията на съдебния изпълнител е да наложи възбрана върху недвижим имот, след като се убеди, че той е собственост на длъжника. Възбраната се вписва в Агенция по вписвания и от този момент длъжника няма право да се разпорежда с него (да я прехвърля, изменя, унищожава или поврежда), а ако го стори носи наказателна отговорност, а прехвърлителната сделка няма действие спрямо кредитора.

Магазин за Акумулатори

 

Съдебният изпълнител назначава вещо лице за определяне на стойността на имота. Заключението на вещото лице се съобщава на страните, които в 7-дневен срок могат да го оспорят. При оспорването страната посочва вещо лице, което отговаря на изискванията по ал. 1, да изготви повторно заключение и възнаграждение за извършването му, в противен случай повторно заключение не се извършва. При две и повече оценки стойността на имота се определя като средноаритметична стойност от всички оценки. Началната цена на имота, от която да започне наддаването, е 80 на сто от стойността на имота, a началната цена при първата публична продан не може да е по-ниска от данъчната оценка, когато такава е определена. Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването.

 

Предаване на движима вещ – според вида на задължението към вашия кредитор е възможно да бъдете осъдени не да заплатите определена сума, а да му предадете конкретна движима вещ. В този случай, ако откажете да я предадете доброволно, частния съдебен изпълнител има правомощието да я отнеме принудително и да я предаде на кредитора. Според закона, ако вещта не се намира у длъжника или е развалена, от него се събира равностойността и. По същия начин се постъпва, когато се намери само част от вещта. Ако равностойността на вещта не е посочена в изпълнителния лист, тя се определя от съдебния изпълнител след изслушване на страните, а при необходимост – и след разпит на свидетели и вещо лице.
Изпълнение на задължение на определено действие – възможно е да бъдете осъдени да извършите конкретно действие.

 

Тук законодателят е уредил две хипотези – ако действието е заместимо, тоест може да бъде извършено и от друго лице и съответно, ако действието е незаместимо и може да бъде извършено само от осъдения длъжник. В първата хипотеза съдебния изпълнител може да изпълни действието за сметка на длъжника. Това означава, че ако например сте осъдени да премахнете незаконна ограда, която сте поставили между вашия и съседен имот и вие откажете да го направите, ЧСИ може да премахне оградата, като след това събере извършените разноски от вас. Във втората хипотеза, ако длъжникът откаже да извърши действие, което е незаместимо, съдебният изпълнител по искане на кредитора принуждава длъжника да извърши действието, като му налага глоба до 200 лв. Ако и след това длъжникът не извърши действието, съдебният изпълнител му налага последователно нови глоби до същия размер. Когато длъжникът върши противното на това, което с решението е задължен да върши или да търпи, съдебният изпълнител по искане на кредитора му налага за всяко нарушение на това задължение глоба до 400 лв.
Изпълнение на задължение за предаване на дете – това е може би най-тежката процедура, уредена в закона за всички участници в нея. Когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете, както и на задължението за последващо връщане на детето, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в определеното място и време. Поканата за доброволно изпълнение трябва да бъде връчена на длъжника по възможност две седмици, но не по-късно от една седмица преди определеното време за предаване на детето.

 

В тридневен срок от връчването на поканата длъжникът трябва да съобщи на съдебния изпълнител: готов ли е да предаде детето в определеното място и време; какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват; в кое място и време е готов да предаде детето. За неизпълнение в срок на задължението за уведомяване, съдебният изпълнител налага на длъжника глоба и при необходимост постановява принудителното му довеждане. Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция „Социално подпомагане“ съдействие за отстраняване на пречките за своевременното изпълнение на задължението и за разясняване на длъжника, а при необходимост и на детето, на предимствата на доброволното изпълнение и неблагоприятните последици от неизпълнението на съдебното решение. Съдебният изпълнител може да поиска от дирекция „Социално подпомагане“ да предприеме подходящи мерки по Закона за закрила на детето, а при необходимост – от полицейските органи – вземането на мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи. Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му налага глоба, а за всяко неизпълнение, както и със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството да отнеме детето принудително и да го предаде на взискателя – обикновено другият родител, баба, дядо или приемно семейство, в зависимост от конкретния случай. Ако длъжникът препятства изпълнението, полицейските органи го задържат и уведомяват незабавно прокуратурата.

Съществуват и още способи за принудително изпълнение, които са по-специфични и в зависимост от характера на вземането или на качеството на длъжника, ако той не е физическо лице, а е търговец, които няма да разглеждаме в настоящата статия.

Добре е да се знае, че процедурата по принудително събиране на вземания е строго регламентирана от закона и отклонения от нея не се допускат. Ето защо, винаги когато имате заведено изпълнително дело при съдебен изпълнител, трябва да направите консултация с адвокат, който да провери дали няма извършени процедурни нарушения, изтекла погасителна давност или излизане извън пределите на правомощията на съдебния изпълнител.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ТЕМАТА

Няма налично описание на снимката.

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ