21.3 C
София
понеделник, септември 25, 2023

Новините Днес до властта: Общинско предприятие гази закона – точи пари с обществени поръчки

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Общинско предприятие „Комунални дейности“ в град Сливо поле гази закона с благоволението на кмета Валентин Атанасов, като без да има право печели и усвоява пари по обществени поръчки в разрез със закона, докладва информатор на Новините Днес.
Оказа се, че ОП „Комунални дейности“ участва като подизпълнител при изпълнение на обществени поръчки, възлагани от община Сливо поле, област Русе при изпълнение на проекти с БФП от ПРСР.

Общинско предприятие „Комунални дейности” грaд Сливо поле е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извън бюджетни сметки и фондове – чл. 52, ал.1 от ЗОС.
Дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности” е регламентира в Наредба №19 за създаването, управлението, контрола и прекратяването на общински предприятия на Община Сливо поле и Правилника за организацията, устройството, дейността на Общинско предприятие „Комунални дейности“ в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и другите специални закони, регламентиращи осъществяваните от него дейности.

В чл.3от Наредба №19 е посочено:
ал.1.Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетните сметки и фондове на община Сливо поле.

Проверка по рама

ал.3.Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и не е самостоятелно юридическо лице.
В чл.2 от Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Комунални дейности“ град Сливо поле е записано:

ал.1 Общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет-Сливо поле и е специализирано звено на Община Сливо поле за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

ал.2 Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Сливо поле, в рамките на определения предмет на дейност и предоставените му правомощия.
В чл.4, ал. 2 Правилник е дефинирано ограничение за отдаване под наем на предоставеното на ОП „КД“ общинско имущество. Отдаването под наем се извършва след решение на Общински съвет Сливо поле и съгласно действащото законодателство.

От Доклада за дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности” гр. Сливо поле за 2020 г. и 2021 год. и друга публична информация е видно, че ОП „КД“ е в ролята на подизпълнител при изпълнението на проекти изпълнявани с БФП от ПРСР от Община Сливо поле.

Магазин за Акумулатори

ОП “КД“ има възмездни договори с „Петканин“ ЕООД с ЕИК 101626296, село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград,
“Терол“ ЕООД ЕИК:121452974, гр. София и други.

ОП „Комунални дейности“ не отговаря на условията на предмета на обществената поръчка. Съответно не е допустимо да бъде включен, като подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка във връзка с чл.66, ал.14 от ЗОП и да

изпълнява на свой риск, със собствени средства и ресурси определен дял от предмета на обществената поръчка.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

Ноторно известно е, че ОП „Комунални дейности“ гр. Сливо поле няма статут и не притежава капацитет да изпълнява определен дял от предмета на конкретна обществена поръчка.

Общински съвет Сливо поле не е вземал решение и не е давал съгласие общинското имущество, което е предоставено на ОП „КД“да бъде отдавано под наем на други лица.

За нерегламентираната си дейност ОП „КД“ (Община Сливо поле) използва от своя страна и подизпълнители.

Не е без значение е и фактът, че на основание Закона за управление на средствата от Европейските фондове, ДФ „Земеделие“ е открил процедура по налагане на финансови корекции на Община Сливо поле във връзка с констатации, направени по обществени поръчки във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с .Юделник, Община Сливо поле, Област Русе.

Установено е, че Община Сливо поле е нарушила разпоредби на законодателството в областта на обществените поръчки по 5 договора. За установената категория нарушения е наложена финансова корекция в размер на 10% от разходите.

С оглед на гореизложеното е безспорно, че длъжностни лица от Община Сливо поле многократно са нарушавали: Закона за обществените поръчки, Закона за държавните помощи, Закона за конкуренцията, Закона за публичните финанси, Закона за конкуренцията и др. и са злоупотребявали с европейски средства.

Материалът Новините Днес до властта: Общинско предприятие гази закона – точи пари с обществени поръчки е публикуван за пръв път на Новините Днес.

Народ

Новините Днес

Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ