2.6 C
София
четвъртък, декември 7, 2023

На колко часа имам право като асистент на близък със 100% инвалидност?

ПРОЧЕТИ СЪЩО

Майка ми е със 100% инвалидност, с чужда помощ. Тъй като не може да се обслужва сама, аз искам да се грижа за нея като личен асистент. В този случай на колко часа като асистент имам право?
Миглена Добрева, гр. Стара Загора

С влизането в сила на Закона за хората с увреждания (ЗХУ), считано от 01 януари 2019 г.
, се уреждат обществените отношения, свързани с упражняване правата им в България, включително и видовете социални плащания за тази целева група.

Със ЗХУ се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, идентифицирани при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Комплексната индивидуална оценка се изготвя от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на хората с увреждания.

Въз основа на заключенията от тази индивидуална оценка се определят видовете финансова подкрепа по реда на закона и потребността от предоставянето на конкретни подкрепящи услуги, в т.ч. включването в механизма лична помощ (с посочен месечен брой часове), както и други подкрепящи мерки/услуги чрез издаване на направления към конкретните органи и организации. 
Всеки човек с увреждане, на когото е изготвена оценка на потребностите по реда на ЗХУ и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма до кмета на съответната община по настоящ адрес. Заявяването може да бъде направено, като човекът с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена личната помощ, подаде лично, чрез упълномощено от него лице или чрез негов законен представител, заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ.

Проверка по рама

В разпоредбата на чл.13, ал.1 от Закона за лична помощ (ЗЛП) законодателят е предвидил изрично, че човекът с трайно увреждане има възможност в подаденото заявление-декларация да посочи асистент. За да бъдете назначена като асистент, e необходимо да отговаряте на изискванията, предвидени в разпоредбата на чл.25 от ЗЛП, а именно: да не сте поставена под запрещение, да не сте осъждана за умишлено престъпление от общ характер и спрямо вас като извършител на домашно насилие да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. 
Наред с посоченото следва да подадете заявление по образец до доставчика на лична помощ, към което да приложите автобиография, копие от трудов договор, ако работите, или декларация, че нямате сключен трудов договор, декларация, че спрямо вас не са налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие, документ, удостоверяващ професионален опит за предоставяне на асистентски грижи, и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация, при наличие на такъв, медицински документ за постъпване на работа, както и да се явите на събеседване с доставчика на лична помощ. В тази връзка ви съветваме да се обърнете към съответната Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на човека с трайно увреждане, където да получите по-детайлна консултация относно извършването на индивидуална оценка на потребностите и определяне на месечен брой часове за лична помощ.

По отношение на назначаването ви като асистент по реда на ЗЛП, както и за други програми и проекти за асистентска подкрепа за хора с увреждания, които се реализират в момента от съответната община, следва да се обърнете към общинската администрация.
Филми онлайн без реклами

ПРОЧЕТИ СЪЩО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ